آیا من مورد سوءاستفاده قرار گرفتەام؟

همه افراد با خانواده یا دوستان بحث و اختلاف نظر دارد. همه ما چیزهایی را
انجام می‌دهیم که از آن پشیمان هستیم، و همه ما بعضی وقتها کسهایی را که به
ما نزدیک هستند ناراحت و یا آزار دادەایم.

خشونت خانگی حادثەای نیست کە فقط یکبار رخ بدهد. این یک الگوی رفتاری
است. این همیشه خشونت آمیز نیست، اما همیشه اجباری و کنترل‌کننده است.

اگر شما در مورد رابطه خود با شریک زندگی خود، شریک-سابق زندگی یا عضوی
از خانواده خود ترسیده و مغشوش هستید، این سوالات را برای کمک به شما در
تشخیص سوءاستفاده بکار ببرید.

آیا من مورد سوءاستفاده قرار گرفتەام؟

ترسیده یا مغشوش هستید؟ آیا فکر می‌کنید که ممکن است شما در یک رابطه خشونت‌آمیز باشید؟ این سوالات ممکن است کمک کنند. ببینید که آیا پاسخ بله است

آیا من مورد سوءاستفاده قرار گرفتەام؟

Check if the answer is YES

آیا من مورد سوءاستفاده قرار گرفتەام؟

It is possible that you are in an abusive relationship

We recommend you contact our helpline now on 0300 323 9985 for support.  

Alternatively, call the National 24 hr Domestic Abuse Helpline 0808 2000 247. If you're in danger right now call 999.

آیا من مورد سوءاستفاده قرار گرفتەام؟

It is possible that you are in an abusive relationship

You may be in an abusive relationship.   

Call our helpline on 0300 323 9985 or visit the Portal http://theportal.org.uk/ and find out more about your options and support available.

آیا من مورد سوءاستفاده قرار گرفتەام؟

As you answered 'No' to all these questions, you may not be in an abusive relationship. However, if you feel worried or frightened then you should talk to someone about what's happening.

You can call RISE on Freephone 0300 323 9985 to talk through your options. (Or here are some other sources of advice?)

Read more about domestic abuse and ways to stay safe.