سیاه‌پوستان و اقلیت‌های قومی (BME)

هر کسی صرف نظر از پیشینەاش می‌تواند سوء استفاده خانگی را تجربه کند. سوءاستفاده خانگی می‌تواند سوء استفاده فیزیکی، جنسی، روحی، عاطفی یا مالی در نوع ارتباط صمیمی یا خانوادگی باشد.

در حالی که تصور اکثر مردم درباره سوء استفاده خانگی به عنوان چیزی است که یک شریک زندگی بر روی دیگری انجام می‌دهد، سوءاستفاده توسط خانواده خودتان یا خانواده شریک/همسر شما نیز سوء استفاده خانگی است. سوءاستفاده‌ خانگی حادثەای است که به ندرت فقط یکبار رخ بدهد، سوءاستفاده‌ خانگی معمولا یک الگوی رفتاری اجبار و کنترل‌ را تشکیل می‌دهد که می‌تواند در طول زمان بدتر شود.

آیا شما مورد سوءاستفاده قرار گرفتەاید؟

لطفا اینجا کلیک کنید و از این لیست استفاده کنید

می‌شناسید مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. ما می‌دانیم ممکن است موانع دیگری برای شما در دسترسی به خدمات وجود داشته باشد:

 • ● شما ممکن است از رفتار کلیشەای یا نژادپرستانه سازمان‌ها بترسید
 • ● شما ممکن است نیازهای زبانی داشته باشید
 • ● شما ممکن است احساس نکنید که به شما گوش می‌دهند؛ شما را درک کرده یا حرفتان را شنیده باشند
 • ● شما همچنین ممکن است به دلیل وضعیت مهاجرت یا پناهندگی خود از رانده شدن از کشور بترسید؛ اینکه فرزندانتان را از شما بگیرند یا اینکه خانواده‌تان یا جامعه شما را نپذیرد.

سازمان پناه، اطلاعات، حمایت و آموزش (RISE) پشتیبانی تخصصی، و محرمانه برای زنان سیاه‌پوست و اقلیت‌های قومی (BME) ارایه می‌دهد. مترجم نیز ممکن است در صورت درخواست در دسترس باشد. در سکوت رنج نبرید. شما تنها نیستید، ما شما را درک می‌کنیم و به شما باور داریم. لطفا با تلفن به شماره 01273622828 یا آنلاین از طریق سرویس پورتال با ما تماس بگیرید با کلیک روی اینجا.

در مواقع اضطراری، با 999 تماس بگیرید.

شما همچنین می‌توانید با شماره 08082000247 به طور 24 ساعتە با خط کمک رسانی ملی برای خشونت خانگی (National Domestic Violence Helpline) تماس بگیرید، که رایگان است و امکانات ترجمه تلفنی زبان (language line) را دارد.

حمایت در مورد ازدواج اجباری و سایر اقدامات مضر:

واحد ازدواج اجباری – 02070080151

Karma Nirvana (کارما نیروانا) – 08005999247

Southall Black Sisters (خواهران سیاه سوتهال) – 02085710800

سازمان دفاع از حقوق زنان ایرانی و کرد (IKWRO) (کمک به زنان و دختران خاورمیانه و افغانستان) - 02079206460

حمایت در مورد قطع عضو تناسلی زن (FGM):

خط 24 ساعته کمک‌رسانی انجمن ملی پیشگیری از بیرحمی به کودکان (NSPCC) برای حمایت در مورد FMG (قطع عضو تناسلی زن) - 08000283550

ارسال – 02089604000 کد داخلی. 1

Rape Crisis Surrey and Sussex FGM Lead (تیم ساری و ساسکس برای حمایت در مورد قطع عضو تناسلی زن و بحران تجاوز) - 07399148927

به دنبال چیز دیگری در مورد سوء استفاده خانگی هستید

 • درباره سوءاستفاه خانگی
 • سوءاستفاده خانگی چیست؟
 • لزبین، همجنسگرا، دوجنسگرا، تراجنسی‌ها (LGBT) + رابطه‌ها
 • سیاه‌پوستان و اقلیت‌های قومی (BME)
 • جوانان
 • مرتکبان
 • اثرات آسیب روحی و روانی